Słowo na dziś
Usunąłem twe grzechy jak chmurę i twoje wykroczenia jak obłok. Powróć do Mnie, bo cię odkupiłem.

Izajasza 44,22

www.LCWords.com