Słowo na dziś
Duch przynosi owoce, którymi są miłość, radość, pokój, cierpliwość, dobroć, łagodność, wierność, życzliwość, panowanie nad sobą.

do Galacjan 5,22-23

www.LCWords.com